Sept 5 Varsity VB vs O'Neill & Valentine - West Holt